Webmail

NAUDOJIMOSI DELFI ELEKTRONINIO PAŠTO PASLAUGA TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės reglamentuoja DELFI ir fizinio asmens (toliau vadinamo Vartotoju) santykius (tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę), atsirandančius DELFI teikiant, o Vartotojui naudojantis elektroninio pašto (toliau vadinamo DELFI mail) paslaugomis portaluose delfi.lt ir centras.lt.

2. DELFI MAIL PASLAUGOS POBŪDIS IR APIMTIS

2.1. DELFI elektroninio pašto tarnyba teikia DELFI mail paslaugą specializuotos programinės įrangos pagalba perduodama, kaupdama ir apdorodama elektroninę Vartotojo korespondenciją.

2.2. DELFI mail siūlo unikalius el. pašto adresus su plėtiniais @mail.lt, @email.lt, @centras.lt, @xxx.lt, @bamba.lt ir pašto dėžutes Vartotojui suteikto elektroninio pašto adresu gaunamos korespondencijos laikymui.

2.3. Vartotojui suteikiamos paslaugos savybės ir apimtis priklauso nuo pasirinkto paslaugos paketo. Atskiros paslaugos gali būti teikiamos tik vartotojui sumokėjus už paslaugas DELFI nustatyta tvarka.

2.4. DELFI mail klientų naudojimasis POP3 protokolu apribojamas pasirinktu paslaugos paketu. SMTP paslauga nėra teikiama.

2.5. DELFI gali riboti DELFI mail paslaugos naudojimą atitinkamais limitais: maksimaliu priimamo laiško dydžiu, maksimalia el. pašto dėžutės talpa, minimaliu ar maksimaliu prisijungimų per tam tikrą laiką kiekiu. Apie taikomus ar numatomus ribojimus DELFI iš anksto skelbia tinklapyje www.mail.lt.

2.6. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) du mėnesius, DELFI siunčia įspėjamąjį pranešimą Vartotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.7. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) tris mėnesius (įskaitant laikotarpį iki įspėjimo), DELFI turi teisę panaikinti visą informaciją, esančią DELFI mail Vartotojo dėžutėje.

2.8. Jei Vartotojas nesinaudojo DELFI mail dėžute (nebuvo tikrinamas paštas ar pasibaigė apmokėjimas už paslaugas) šešis mėnesius, DELFI nutarukia tokios dėžutės aptarnavimą – visa informacija, esanti DELFI mail pašto dėžutėje, sunaikinama, elektroninio pašto adresas anuliuojamas, sunaikinama visa su Vartotoju susijusi asmeninė informacija.

2.9. Vartotojas sutinka, kad pasibaigus mokamų paslaugų apmokėjimo laikotarpiui, (jei jis nepratęsiamas) DELFI automatiškai keičia paslaugų paketo rinkinį anuliuodama galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ir dėl to Vartotojas gali netekti priėjimo prie kai kurių paslaugų bei informacijos.

2.10. DELFI turi teisę blokuoti laiškų gavimą iš tam tikrų siuntėjų, jei jų veiksmai bus kvalifikuoti kaip kenkėjiški.

2.11. Išsiunčiamuose laiškuose, priklausomai nuo pasirinkto paslaugos paketo, DELFI turi teisę talpinti Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančią reklaminę medžiagą.

2.12. DELFI pasilieka teisę profilaktinių darbų metu laikinai apriboti ar nutraukti paslaugos teikimą apie tai informavusi Vartotoją vieną dieną prieš darbų pradžią.

2.13. Esant netikėtiems programinės/aparatinės įrangos sutrikimams ar kitoms nenumatytoms priežastims, DELFi turi teisę paslaugos teikimą nutraukti be išankstinio įspėjimo.

2.14. Esant elektroninio pašto veiklos sutrikimams dėl DELFI kaltės ne mažiau nei 2 darbo dienas, mokamų paslaugų apmokėjimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, atitinkančiam DELFI mail paslaugos teikimo sustabdymo trukmę.

2.15. Vartotojas sutinka, jog DELFI gali nutraukti nemokamų DELFI mail paslaugų teikimą nenurodydama priežasties, paskelbdama apie tokių paslaugų teikimo nutraukimą tinklapyje www.mail.lt ne vėliau, kaip prieš dvi savaites.

3. REGISTRAVIMASIS DELFI MAIL VARTOTOJU

3.1. Norėdamas tapti DELFI mail Vartotoju, asmuo turi tinkamai užsiregistruoti, t.y., pagal DELFI nurodytas taisykles tinkamai užpildyti registracijos formą, o mokamų paslaugų užsakymo atveju ir sumokėti už paslaugą DELFI nustatyta tvarka.

3.2. Tinkamai užsiregistravusiam Vartotojui DELFI suteikia prisijungimo prie DELFI mail vardą ir slaptažodį.

3.3. Pamiršęs slaptažodį, Vartotojas gali jį pakeisti tik teisingai nurodęs atsakymą į pagalbinį klausimą, bei savo gimimo datą. Ginčytinais atvejais DELFI gali paprašyti faksu išsiųsti asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.4. Vartotojas pats seka DELFI mail dėžutės užpildymą, ir, esant reikalui, ją išvalo; viršijus dėžutės limitą, nauji laiškai nebepriimami.

3.5. Kitos su naudojimusi DELFI mail dėžute susijusios nuostatos yra išdėstytos šių taisyklių priede „Pagalba“.

4. VARTOTOJO PAREIGOS

4.1. Pildydamas registracijos DELFI mail sistemoje formą, Vartotojas privalo nurodyti tikslią ir teisingą informaciją apie save. DELFI netikrina Vartotojo apie save pateiktos informacijos tikrumo ir visus pranešimus Vartotojui siunčia naudodamasi tik jo pateikta informacija.

4.2. Jei yra pagrindas manyti, jog informacija apie Vartotoją nurodyta neteisinga ar nepilna, ir tai sukelia ar gali sukelti nuostolių DELFI, DELFI gali nesuteikti paslaugos ar nutraukti jos teikimą informuodama apie tai Vartotoją naudodamasi jo pateikta informacija.

4.3. Vartotojas įsipareigoja jam suteiktus DELFI mail prisijungimo duomenis laikyti paslaptyje.

4.4. Vartotojas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą bei naudojimo pasekmes ir privalo nedelsdamas perspėti DELFI apie neautorizuoto prisijungimo prie savo DELFI mail dėžutės ar DELFI mail dėžutės saugumo pažeidimo atvejus.

4.5. Vartotojas įsipareigoja:
4.5.1. neužsisakinėti, nesiųsti ar kitais būdais nepublikuoti duomenų, kurie yra neteisėti, klaidingi, kenkėjiški, grasinantys, prieštaraujantys viešajai moralei, įžeidžiantys, šmeižiantys, kitaip žeminantys asmenų garbę ir orumą, pažeidžiantys autorių teises, teises į pramoninę nuosavybę, propaguojantys smurtą ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lyčių neapykantą ar diskriminaciją, kuriais platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija ir kita nelegali veikla, o taip pat neužsisakinėti, nesiųsti ar kitais būdais nepublikuoti kitos Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančios informacijos;
4.5.2. nepažeisti nepilnamečių teisių, ir nedaryti jiems žalos jokia forma;
4.5.3. neprisistatinėti kitu žmogumi ar organizacija neturint tam suteiktų atitinkamų teisių;
4.5.4. neužsisakinėti, nesiųsti ar kitais būdais nepublikuoti duomenų, kai tai prieštarauja teisės aktams ar sutartims;
4.5.5. neužsisakinėti, nesiųsti ar kitais būdais nepublikuoti duomenų, kurie gali būti priskiriami neužsakytai reklamai, masinei reklamai, nepageidaujamiems laiškams, šiukšlėms, "laimės laiškams";
4.5.6. nesiųsti vienam adresatui didelio kiekio laiškų jei apie tai nėra susitarta; vienu laišku nesiųsti masinių žinučių daugiau nei 10 adresatų;
4.5.7. neužsisakinėti, nesiųsti ar kitais būdais nepublikuoti duomenų, kurie užkrėsti virusais ar turi kitus programinius kodus, failus, programas skirtas kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimo ar saugumo sutrikdymui, licencinių sutarčių pažeidimui ar jų nesankcionuotam naudojimui o taip pat nuorodų į tokia informaciją platinimui.

4.6. Vartotojas įsipareigoja jokiais tikslais nekopijuoti, nepardavinėti ir neteisėtai nenaudoti DELFI mail paslaugos ar jos dalių.

4.7. Užsakęs mokamą DELFI mail paslaugą, Vartotojas įsipareigoja DELFI nustatytais terminais ir dydžiais mokėti už mokamos paslaugos teikimą.

4.8. Jei vartotojas grubiai pažeis DELFI mail paslaugos tasykles, DELFI turi teisę nutraukti ar pristabdyti paslaugos teikimą, mokestis už nepanaudotas paslaugas negrąžinamas.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Vartotojas yra atsakingas už jam suteikto Vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą ir jų perdavimą naudotis tretiesiems asmenims, o tai pat už viską, kas bus įvykdyta DELFI mail sistemoje, naudojantis šiais duomenimis.

5.2. Vartotojas yra atsakingas už visas DELFI jo pateiktos klaidingos ar netikslios informacijos apie Vartotoją pasekmes.

5.3. Vartotojas prisiima atsakomybę už žalą, kuri gali atsirasti Vartotojo kompiuteriui ar duomenimis, dėl informacijos, dokumentų ar programų, gautų naudojantis DELFI mail paslauga.

5.4. Vartotojas yra atsakingas už visas jo įsipareigojimų, nustatytų šių taisyklių 4 punkte, nesilaikymo pasekmes.

5.5. DELFI neatsako už Vartotojo informacijos ar slaptažodžių saugumą, jei jie įvedami interneto puslapiuose, nepriklausančiuose DELFI.

5.6. DELFI nekontroliuoja informacijos, perduodamos DELFI mail tarnybos pašto serveriais, turinio, todėl tik Vartotojas ir/ ar kiti informacijos siuntėjai atsako už savo elektroninio pašto pranešimų tekstą, o taip pat už informaciją (duomenys, tekstai, muzika, nuotraukos, grafika, video ir kita medžiaga), kuri Vartotojo perduodama, gaunama arba viešai paskelbiama per DELFI mail sistemą.

5.7. DELFI neprisiima atsakomybės už paslaugų pertraukiamumą, vėlavimą pristatant elektroninio pašto žinutes, už jų nepristatymą, taip pat už Vartotojo siunčiamos ar gaunamos informacijos pakenkimą ar praradimą, kylantį ar galintį atsirasti dėl DELFI ar trečiosioms šalims priklausančių tarnybinių stočių, kurių pagalba teikiama DELFI mail paslauga, gedimą.

5.8. DELFI neatsako už Vartotojo patirtas išlaidas ir tiesioginius bei netiesioginius nuostolius, susijusius su DELFI mail paslaugos teikimu, jei tai atsirado ne dėl akivaizdaus DELFI aplaidumo ar tyčinių veiksmų.

5.9. DELFI neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, patirtus dėl trečiųjų asmenų veiksmų DELFI mail sistemoje.

5.10. DELFI neprisiima jokios atsakomybės dėl sutarčių tarp Vartotojo ir trečiųjų asmenų vykdymo.

6. INFORMACIJOS TURINIO CENZŪRA IR INFORMACIJOS FILTRAVIMAS

6.1. DELFI nekontroliuoja informacijos, perduodamos DELFI mail tarnybos pašto serveriais, turinio.

6.2. Vartotojas sutinka, kad jo gaunama ir siunčiama korespondencija būtų tikrinama siekiant aptikti virusus ar kitus žalingus programinius kodus, o juos aptikus - pašalinama arba blokuojama.

6.3. Vartotojas sutinka, kad viršijus laiško apimties ar dėžutės talpos kvotas elektroninio pašto žinutės gali būti atmetamos.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Vartotojo asmeninio susirašinėjimo ir asmens duomenų saugumas užtikrinamas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

7.2. Vartotojo pateiktus asmens duomenis DELFI tvarko DELFI mail paslaugos tekimo Vartotojui tikslu.

7.3. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų anonimiškai tvarkomi rinkos tyrimo bei tikslinės atrankos DELFI bei CENTRAS portaluose tikslais.

7.4. DELFI netvarko informacijos apie Vartotoją jokiais kitais tikslais, nei nurodyta šių taisyklių 7.2 ir 7.3 papunkčiuose, nebent Vartotojas duoda sutikimą kitokio pobūdžio duomenų tvarkymui.

7.5. Tapus Vartotoju, DELFI neprašo atsiųsti elektroniniu paštu jokios asmeninės Vartotojo informacijos; bet koks asmeninės informacijos siuntimas elektroniniu paštu yra inicijuotas paties Vartotojo.

7.6. Vartotojo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, pašto dėžučių adresai bei kiti asmens duomenys be Vartotojo sutikimo tretiesiems asmenims nėra perduodami.

7.7. Vartotojas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie DELFI atliekamą jo duomenų tvarkymą.

7.8. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad DELFI ištaisytų ar sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei šiame punkte nurodytų Vartotojų reikalavimų patenkinimas sąlygoja negalimumą toliau teikti DELFI mail paslaugas, šių paslaugų teikimas atitinkamai nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas (sustabdžius asmens duomenų tvarkymą – sustabdymo laikotarpiui).

7.9. Vartotojo duomenys tvarkomi tol, kol Vartotojas aktyviai naudojasi DEFI mail paslauga bei dar 6 mėnesius po paskutiniojo pasinaudojimo DELFI mail paslauga. Jei po paskutinio Vartotojo pasinaudojimo DELFI mail paslauga praėjo 6 mėnesiai, ir naudojimasis DELFI paslauga nėra atnaujinamas, DELFI, kaip numatyta šių taisyklių 2.8 punkte, sunaikina visą informaciją, esančią DELFI mail pašto dėžutėje ir visus Vartotojo asmens duomenis, bei anuliuoja elektroninio pašto adresą.

7.10. Vartotojui atsisakius DELFI mail paslaugų, visi Vartotojo DELFI pateikti asmens duomenys yra nedelsiant sunaikinami, mokestis už nepanaudotas paslaugas negrąžinamas.

7.11. Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Vartotojas sutinka su jo pateiktų duomenų tvarkymu šiose taisyklėse nurodytais tikslais.

8. TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

8.1. DELFI pasilieka teisę keisti taisykles, talpinant aktualų taisyklių tekstą adresu http://www.mail.lt/?p=agreement

8.2. Šios taisyklės bei jų pakeitimai įsigalioja po 10 kalendorinių dienų po jų paskelbimo adresu http://www.mail.lt/?p=agreement, jei pranešime apie taisyklių ar jų pakeitimų įsigaliojimą nenurodyta kitaip.

8.3. Vartotojas, nesutikdamas su taisyklėmis, gali atsisakyti paslaugų pagal pateikiamas paslaugų atsisakymo instrukcijas.

8.4. Jei įsigaliojus šių taisyklių pakeitimams ar naujai taisyklių redakcijai paslaugos, kuriomis naudojasi Vartotojas, yra apmokestinamos, tačiau Vartotojas neatsisako šių paslaugų bei nepareiškia aiškaus sutikimo dėl mokamų paslaugų teikimo, DELFI sustabdo mokamomis tapusių paslaugų teikimą iki tol, kol Vartotojas sutiks mokėti už paslaugas, atsisakys nuo DELFI mail paslaugų arba iki tol, kol DELFI pagal šias taisykles įgys teisę anuliuoti Vartotojo DELFO mail dėžutę.

8.5. Mokamų DELFI mail paslaugų Vartotojai apie paslaugų įkainių pasikeitimus informuojami iš anksto. Vartotojui nepareiškus aiškaus sutikimo ar nesutikimo dėl paslaugų įkainių pasikeitimo, taikoma šių taisyklių 8.4 punkte nustatyta tvarka.

8.6. Jei iki šių taisyklių įsigaliojimo anksčiau užsiregistravę DELFI mail Vartotojai DELFI nustatyta tvarka neatsisako DELFI mail paslaugos, šios taisyklės tampa privalomos ir visiems anksčiau užsiregistravusiems DELFI mail Vartotojams.

9. INFORMACIJA APIE DELFI

9.1. Vadovaudamasi šiomis taisyklėmis DELFI mail paslaugą Vartotojui teikia:
DELFI, UAB
Įmonės kodas 125483974
Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų centras
Interneto puslapis - www.delfi.lt

9.2. Vienintelis oficialus elektroninio pašto adresas klientų aptarnavimui yra pagalba@mail.lt.

Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Vartotojas patvirtina, kad yra pilnai su jomis susipažinęs, supranta jų turinį, pripažįsta, kad taisyklės nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų bei įsipareigoja jų laikytis.